Styrets hjørne

Styret i FORSA- Norge

Det har nylig vært årsmøte i FORSA- Norge, med valg av nytt styre. Det kom to nye medlemmer inn i styret: Anita Røysum og Ingrid Voll. De øvrige har sittet et eller flere år i styret allerede. Nedenfor kan du lese mer om de enkelte styremedlemmene og deres bakgrunn. Det er blitt et veldig bra team, og vi gleder oss til å fortsette å arbeide med de sakene og arrangementene vi har ansvar for.

Asgeir Solstad, dosent i sosialt arbeid, Nord universitet – og styreleder i FORSA-Norge

Jeg er 62 år, og ble utdannet sosionom i 1984, og arbeidet i kommunal sosialtjeneste i Bodø og Moskenes kommuner i ni år, før jeg begynte som praksisansvarlig for sosialarbeiderutdanningene ved Høgskolesenteret i Nordland i 1993. Siden har jeg – med et par års unntak – arbeidet ved disse utdanningene. Unntaket knytter seg til 2011-2013 da jeg var direktør for Helgeland museum. Jeg har hovedfag og doktorgrad i sosiologi, men har hele veien arbeidet med sosialfaglige spørsmål både som underviser, «utdanningsutvikler» og forsker. Jeg er opptatt av Nav og fagutvikling, boligsosiale spørsmål og økonomisk rådgivning. Jeg har vært styreleder fra 2021 – uten noen forutgående karriere i styret.

Øystein Henriksen, dosent i sosialt arbeid, Nord universitet.

Jeg er 66 år og har jobbet i høyere utdanning og forskning de siste 30 årene, hele tiden knyttet til sosialt arbeid. Er utdannet sosionom fra 1984, og har arbeidet 7 år innenfor rusbehandling. Jeg har også hovedfag og doktorgrad i sosiologi. Mine forskningsinteresser deles mellom rusproblematikk, forebyggende arbeid og problemstillinger knyttet til sosialarbeiderutdanningene. Gjennom årene har jeg hatt flere lederverv både ved egen institusjon og nasjonalt, bl.a. 7 år som dekan, og er for tiden leder for Nasjonalt fagorgan for sosialt arbeid og velferdsfag. Jeg deltok også i arbeidet med å utvikle nasjonale retningslinjer (RETHOS) for sosionomutdanningen.

Melina Røe, seniorforsker, NTNU Samfunnsforskning

Jeg er utdannet sosionom og har phd i sosialt arbeid. Mine forskningsinteresser er inkludering i skole/utdanning og arbeidsliv, flyktninger og boligsosialt arbeid. Jeg jobber som seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning som jeg har vært tilknyttet siden 2006.

Anita Røysum, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet

Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Oslomet, og utdannet sosionom. I tillegg har jeg hovedfag i sosialt arbeid og PhD i profesjonsstudier. Jeg har jobbet på Uteseksjonen, i rusinstitusjoner, i kriminalomsorgen og på barnevernsinstitusjoner. Jeg har også vært redaktør i tidsskriftet Nordisk Sosialt Arbeid, samt journalist i Fontene. Mine forskningsinteresser er profesjonsutøvelse- og utvikling, kunnskaps- og praksisutvikling i sosialt arbeid, Nav, Navs sosialtjeneste, arbeid og aktivisering, arbeid og velferd, migrasjon og integrasjon, sosial- og velferdspolitikk, velferdsstatens utvikling og organisering. Jeg er med i FORSA fordi foreningen har et viktig fokus på forskningen på det praksisnære sosiale arbeidet. Med FORSA Norden får også medlemmene gode muligheter for utveksling av kunnskap og nettverk på tvers av landene. Jeg ønsker å være med på å videreutvikle disse fokusområdene. Jeg er opptatt av at sosialt arbeid er et fag, noe som stadig må presiseres og synliggjøres. I tillegg er jeg opptatt av at FORSA kan bidra til å få fram flere minoritetsstemmer i Norge og Norden innenfor vårt fagfelt.

Ingrid Voll, førstelektor i sosialt arbeid, Høgskulen på Vestlandet

Jeg er førstelektor i sosialt arbeid ved Institutt for velferd og deltaking (IVD) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Jeg har hovedfag i sosiologi med profesjonsutdanning som sosionom. Mine faglige og forskningsmessige interesser og undervisningsområder omfatter sosialpolitikk, velferdsfeltet/NAV, arbeidsinkludering og dilemmaer ved dette, samt profesjonell læring, kunnskaps- og tjenesteutvikling i samhandling mellom utdanning, forskning, praksisfelt og sivilsamfunn. Jeg er også forsker og publiserer nasjonalt og internasjonalt knyttet til temaer om ansattes og brukeres erfaringer med gjennomføring av arbeidslinja i velferdssystemet, samt profesjonell læring blant ansatte i NAV og hvordan de vurderer relevansen av egen kompetanse her. Jeg har omfattende erfaring med undervisning, veiledning og utvikling av emneplaner på både bachelor- og masternivå ved HVL, og har også vært leder av og lærer på ulike videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen og ved HVL.

Fra praksisfeltet har jeg erfaring fra sosialtjenesten og ulike fagutviklingsprosjekter innen russektor og arbeidsinkluderingsfeltet i Oslo og Bergen, samt som rådgiver ved Byrådsavdeling for helse og sosial i Bergen kommune. Ved IVD deltar jeg nå i utforming og oppfølging av ulike samarbeidsavtaler mellom HVL og NAV Vestland. Jeg har et særlig engasjement for samhandling og kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom utdannings-, forskning og praksisfelt. Siden 2018 har jeg hatt en kombinert stilling ved et NAV kontor i Bergen, og har i denne sammenheng initiert og ledet et fagutviklingsprosjekt mellom NAV og HVL med sikte på økt grad av felles kunnskaps- og fagutvikling, samt tettere samarbeid mellom HVL og NAV på dette feltet.

Anne Wullum Aasback, stipendiat, NTNU

Mitt navn er Anne Wullum Aasback og jeg jobber som stipendiat ved NTNU. Jeg er utdannet sosionom og har jobbet mange år i Nav. Phd. Prosjektet mitt handler om bruk av digital teknologi i sosialt arbeid. Jeg har sittet i styret til FORSA siden 2020 og vært med på å arrangere utdelingen av FORSA-prisen, skriveseminaret og hatt ansvar for hjemmeside og sosiale media. Det er veldig givende å kunne være med å bidra til aktiviteter innenfor feltet og jeg håper at FORSA vil fortsette å utvikle seg som initiativtager til både nettverksbygging og formidling av forskning innen sosialt arbeid.

Samita Wilson, stipendiat, UiS

For øyeblikket så er jeg en PHD-kandidat ved Universitet i Stavanger. Forskningsprosjektet mitt omhandler barn fra Pakistansk bakgrunn sine levde erfaringer med det norske barnevernet. Min utdanning ligger innen feltene sosialantropologi og Childhood Studies. Arbeidserfaringen min kommer i hovedsak hjelpesektoren/bistand organisasjoner og min ekspertise ligger innenfor barns rettigheter, barn og kultur, barnevern og deltagende forskningsmetoder. Jeg har siden 2020 vært en del av styret i FORSA, og mitt bidrag er motivert av muligheten til å være en del av et bredt miljø bestående av forskere, studenter og andre profesjonelle tilknyttet feltet sosialt arbeid. Mitt ønske er at FORSA blir en bro mellom sosialt arbeid i praksis, forskning og utdannelse, og blir en plattform hvor vi kan dele og lære fra hverandres erfaringer og gjennom det lage en bedre verden.