Styrets hjørne

Intervju med FORSAs leder Veronica Haug

Leder av FORSA Norge, Veronica Haug, jobber som førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpedagogikk ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hun har vært medlem av FORSA i mange år, og har også vært styremedlem i FORSA tidligere. Hun ble leder av FORSA Norge i 2017, og har vært en aktiv pådriver for å få i gang flere aktiviteter i FORSA. Vi har tatt en liten prat med henne om FORSAs planer og visjoner.

Hva er du opptatt av som leder av FORSA?

Jeg er opptatt av at sosialt arbeid skal være inkluderende for alle som enten jobber i praksisfeltet, tar en sosialfaglig utdanning eller forsker på sosialt arbeid. Jeg tenker det er viktig at praktikere, undervisere og forskere har arenaer for utveksling og formidling av kunnskap. Dette betyr at vi må stadig utvikle FORSA slik at våre aktiviteter oppleves relevante og attraktive for eksisterende og nye medlemmer. FORSA har et styre som er veldig engasjert i dette, og jeg føler meg takknemlig for den innsatsen styremedlemmene gjør for å rekruttere, ha medlemskontakt, jobbe med FORSAs nettside og facebookside, arrangere konferanser og seminarer osv. Jeg mener vi har kommet i en god utvikling nå, og at FORSA har et stort potensiale som en viktig aktør i sosialt arbeid fremover.

Hvorfor er forskning i sosialt arbeid viktig?

Sosialt arbeid handler om å skape endringer og utvikling på ulike nivåer i samfunnet, samt bidra til frigjøring og sosial rettferdighet. Samtidig må både sosialarbeidere og forskere i sosialt arbeid ivareta etiske prinsipper, menneskerettigheter, politiske retningslinjer og lovverk. For å kunne få til dette trenger vi kunnskap om hvordan sosialt arbeid kan bidra til å løse og redusere sammensatte problemer. Forskning i og på sosialt arbeid er derfor viktig, men minst like viktig er det å få formidlet og anvendt denne kunnskapen i sosialt arbeids praksis.

Hvorfor er FORSA viktig i dagens Norge?

I dagens samfunn kan vi se tendenser til individualisering av problemer som kan være både skapt og opprettholdt av barrierer og strukturer i samfunnet. Sosialt arbeid har et helhetsperspektiv der man alltid forholder seg til individet i samfunnet. FORSA har en viktig oppgave i å bidra til arenaer der dette perspektivet kommer til uttrykk. Vi er også i en tid der spesialisering av arbeidsoppgaver kan medføre til mer avgrensede arenaer, for eksempel innen rusfeltet, psykiatri, barnevern og NAV. Jeg mener det er viktig å dele og utvikle kunnskap på tvers av ulike oppgaver og felt i sosialt arbeid, ikke minst fordi sammensatte og komplekse samfunnsproblemer krever at vi jobber tverrfaglig og koordinert.

Hvilke visjoner og planer har FORSA fremover?

FORSA har mange spennende planer, og vi har et styre som er veldig engasjert og aktivt står på for å realisere planene. I tråd med FORSAs målsettinger er vi opptatt av å skape arenaer der praktikere og forskere kan utvikle og formidle kunnskap. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere nasjonale og nordiske konferanser i sosialt arbeid i samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. FORSA Norge vil faktisk arrangere konferanser tre år på rad i årene 2021, 2022 og 2023. To av disse er nasjonale, mens i 2022 er FORSA Norge vertskap for den nordiske FORSA-konferansen.

Ellers er FORSA Norge engasjert i tidsskriftet Nordic Social Work Research sammen med de andre nordiske FORSA-organisasjonene. Tidsskriftet får alle våre medlemmer tilsendt i posten tre ganger i året. Videre har styret startet planleggingen av et nytt skriveseminar på Metochi, og FORSA har som mål å arrangere slike seminarer jevnlig. Vi tilbyr også våre medlemmer mulighet for å søke om opphold på Xristos studiesenter i Hellas. Av andre nyheter så vil det komme tilbud om institusjonsmedlemsskap i løpet av året, og vi håper på den måten å kunne skape en felles arena for institusjoner som er opptatt av kunnskap i sosialt arbeid.

Så FORSA har mange spennende ting på gang, men vi er avhengig av eksisterende og nye medlemmer for å få gjennomført planene. Vi jobber derfor aktivt med å synliggjøre FORSA som organisasjon og alle fordelene ved å være medlem av FORSA. Som overordnet mål har vi å kontinuerlig forbedre og utvikle FORSA som en aktuell organisasjon som skaper arenaer for utveksling av kunnskap og forskning i sosialt arbeid.