FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid. Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste publiserte artikkel i den aktuelle perioden. Artikkelen skal bidra til ny kunnskap eller endret praksis innenfor et eller flere av sosialt arbeids mangfoldige praksisfelter.

Vinner av årets pris er Kåre Heggen og Tone Jørgensen for artikkelen «Det barnevernfaglige skjønnet og verdien av kollegiale drøftinger» publisert i tidsskriftet Norges barnevern.

Kåre Heggen er professor ved institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda. Han har hovedfag i pedagogikk og tok doktorgrad ved universitetet i Trondheim i 1994. Han har siden da bidratt med en betydelig fagproduksjon innen feltet utdannings- og profesjonsforskning.

Tone Jørgensen er førsteamanuensis ved Institutt for velferd og deltaking på Høgskulen på Vestlandet. Hun har hovedfag i sosialantropologi og PhD i sosiologi. Hun har arbeidet med problemstillinger knyttet til beslutninger, kunnskap og makt i barnevernet, samt brukermedvirkning og deltakelse.

Juryen for FORSA Prisen 2021 bestod av:

Professor Solveig Botnen Eide – Universitetet i Agder

Professor Mikhail Gradovski – Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis Cecilie Revheim – Universitetet i Agder, styremedlem i FORSA

Stipendiat Anne Wullum Aasback – NTNU, Styremedlem i FORSA

Komiteen mottok flere gode nominasjoner og har kåret to verdige vinnere.  Prisutdeling og presentasjon av bidraget vil finne sted 8. februar 2022, og vil bli streamet for alle interesserte. FORSA Norge kommer tilbake med mer informasjon om arrangementet.

Komiteens begrunnelse for prisutdelingen for 2021:

Artikkelen presenterer forskning om hvordan faglig skjønn kan styrkes og utvikles i barnevernets beslutninger.  Arbeid innen barnevernsfeltet handler om daglig å gjøre vurderinger og beslutninger innen et komplekst landskap. Med økende krav om begrunnelser og dokumentasjon er det nødvendig at en er bevisst det faglige skjønnet som utøves.  I artikkelen diskuterer forfatterne hvordan det faglige skjønnet kan styrkes og hvordan kollegagruppen kan bidra som en ressurs i disse vurderingene. I analysen trekker forfatterne veksler på ulike teoretiske ressurser, men slik at Bernardo Zacka sine teoretiske perspektiv på skjønnsutøvelse i bakkebyråkratiet står sentralt.

Komiteens vurdering er at denne artikkelen utmerker seg med et empirisk svært grundig arbeid, samtidig som den er grundig forankret i den valgte teoretiske tilnærmingen. Den valgte teoretiske tilnærmingen er fruktbar for å belyse og få fram viktige dimensjoner i empirien som presenteres i artikkelen. Samlet sett gjør dette artikkelen til et svært solid akademisk håndverk.

Komiteen har vektlagt at artikkelen bidrar med ny kunnskap og er konkret på hvordan faglig skjønn kan styrkes og utvikles i barnevernets beslutninger. Forskningen er praksisnær og relevant for praksisfelt både innen barnevern og andre felt innen sosialt arbeid.

I tillegg peker artikkelen seg ut som et viktig bidrag til utviklingen av nynorsk som fagspråk. Forfatterne skriver om komplekse forhold på en forståelig og leservennlig måte som er forbilledlig innen akademisk skriving. 

0 Svar

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *